Krijg je al (langer) zorg en ondersteuning van een voorziening, een dagcentrum, een dienst begeleid wonen, een thuisbegeleidingsdienst, … kortom van een ‘erkende zorgaanbieder’? Hou dan je brievenbus in het oog! Binnen enkele dagen, tenminste als alles verloopt zoals gepland, zal je een brief van het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen met daarin de hoogte van je PersoonsVolgend Budget (PVB).

Doe een beroep op Absoluut!

Dit PVB mag je enkel gebruiken voor zorg, ondersteuning, begeleiding, assistentie, … Hoe je dit alles organiseert en betaalt mag je vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen. Maar je zult de besteding van je PVB altijd moeten verantwoorden. Kies je om via een ‘voucher’ ondersteuning in te kopen dan kan dit enkel bij een vergunde zorgaanbieder en telt de overeenkomst die je afsluit als verantwoording. Kies je voor een budget in cash, dan zul je overeenkomsten met assistenten of diensten aan het VAPH moeten voorleggen. Slechts een klein gedeelte van je PVB mag je gebruiken zonder dit te verantwoorden.

Mogen kiezen betekent dat je weet wat er te kiezen valt. Het komt er dus op aan om je goed te informeren over wat er op vlak van zorg, assistentie, ondersteuning, … voorhanden is. En dan te berekenen welke en hoeveel ondersteuning je je met het toegewezen budget kunt veroorloven. Je zult moeten onderhandelen met een zorgaanbieder en/of sollicitatiegesprekken moeten voeren met je toekomstige assistenten en je als ‘werkgever’ opstellen, enz.

Onderhandelen … het zal in het begin vreemd zijn. Wij gaan voor een onderhandeling vanuit een gelijkwaardig partnerschap waarbij jij, budgethouder, de financiële middelen meebrengt en de zorgaanbieder zich engageert voor een kwaliteitsvolle uitvoering van je ondersteuningsplan en hiervoor op een transparante wijze de prijs bepaalt. Bijstandsorganisaties zoals Absoluut kunnen je bij deze onderhandelingen met raad en daad bijstaan.

Woon- en leefkosten voor eigen rekening

Een studio of woning huren; gas, elektriciteit en water betalen; instaan voor het onderhoud van de woning, eten, … voor deze kosten staan de meesten van ons als we het ouderlijk huis verlaten. Ook heel wat mensen met een handicap betalen deze kosten zelf. Mensen met een handicap die in een voorziening wonen betalen momenteel een dagprijs en houden elke maand een ‘gewaarborgd zakgeld’ over. Welk bedrag van je dagprijs voor woon- en leefkosten gebruikt wordt, is niet zo duidelijk.
Met de overgang naar PersoonsVolgende Financiering (PVF) komt hierin verandering. Iedereen die zorg inkoopt bij een vergunde zorgaanbieder zal nog enkel zijn eigen ‘woon- en leefkosten’ moeten betalen. Voor wie pas een PVB krijgt, gaat deze regeling direct in voege. Wie al langer in een voorziening verblijft, kan nog tot vier jaar in het dagprijssysteem blijven. Het is aan de zorgaanbieders om de prijzen vast te stellen voor huur, energiekosten, voeding, onderhoud, … Zij  moeten hiervoor wel de goedkeuring van hun gebruikersraad krijgen.

KVG deelt de bezorgdheid van veel mensen met een handicap en hun ouders over de betaalbaarheid van deze kosten. Mensen met een handicap moeten het meestal een leven lang stellen met een vervangingsinkomen. Voor alle duidelijkheid: voor KVG telt enkel de inkomensvervangende tegemoetkoming als inkomen. Van dit bedrag moeten de woon- en leefkosten betaald worden. De integratietegemoetkoming dient hier niet voor, deze is broodnodig om alle extra kosten die leven met een handicap met zich meebrengt te betalen.

De tering naar de nering zetten…

Een betaalbare woning vinden is voor veel mensen moeilijk. Maar wie nood heeft aan een toegankelijke woning, aan een ‘woonst’ met bijkomende zorg en ondersteuning, … heeft helaas nog minder keuze. KVG dringt aan op een transparante en rechtvaardige prijsbepaling van huur- en leefkosten. Voor ons betekent dit ook dat je voor een kamer in een verouderde voorziening een huurprijs betaalt die navenant is. Ga je voor een studio in een voorziening die grotendeels gesubsidieerd werd en met benefietmiddelen ingericht werd dan moet hiermee rekening gehouden worden bij de bepaling van de huurprijs. Ook hierover zul je goed moeten onderhandelen en kan Absoluut je bijstaan. Wij beseffen echter dat de huurkost, hoe rechtvaardig en transparant voorzieningen deze ook zullen bepalen, voor een aantal mensen met een beperkt inkomen onbetaalbaar zal zijn. Daarom dringen wij er bij mevr. Homans, minister van huisvesting, op aan om een systeem van huurtoelagen uit te werken.