Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat?

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een uitkering bedoeld voor mensen ouder dan 65 jaar waarbij de zelfredzaamheid beperkt is door een handicap.

Voor wie?

  • Vanaf 65 jaar.
  • Rekening houdend met nationaliteit en verblijf van de aanvrager.

Aanvraag

Vanaf de leeftijd van 65 jaar via uw ziekenfonds of online op www.vlaamsesocialebescherming.be,  vult  u een vragenlijst in. Vul deze vragenlijst zeer volledig en juist in. Neem er voldoende tijd en aandacht voor.  Indien gewenst, kan u een afspraak bekomen bij het sociaal dienstbetoon om dit zo goed mogelijk voor te bereiden. Voeg zeker bijkomende doch relevante verslagen bij! Vervolgens krijgt uw arts een digitale melding om medische gegevens over te maken.

Verder verloop

De arts van de overheid (de FOD) beoordeelt deze ingevulde documenten (en de bijgevoegde relevante verslagen). Hij nodigt u uit voor een gesprek en een onderzoek op zijn kabinet.

Na het onderzoek volgt er een beslissing van de VSB. In deze beslissing wordt enerzijds het verdienvermogen bepaald en anderzijds wordt uw zelfredzaamheid ingeschaald aan de hand van een puntensysteem in volgende thema’s:

  • verplaatsingsmogelijkheden
  • mogelijkheid om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden
  • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
  • mogelijkheid om in te staan voor de persoonlijke hygiëne
  • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden
  • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.

Categorie

Door het toekennen van het totaal aantal punten val je in een bepaalde categorie:

Aantal punten categorie
7-8 punten 1
9-11 punten 2
12-14 punten 3
15-16 punten 4
17-18 punten 5

Hoeveel?

De uitkering waarop je recht hebt, hangt rechtstreeks af van deze categorieën, je inkomen, je gezinssamenstelling, je eigendommen en je vermogen.

Hoe kleiner deze bedragen zijn, hoe groter de tegemoetkoming zal zijn. Bij het sociaal dienstbetoon van KVG kunnen we simulaties maken die gebaseerd zijn op persoonlijke situaties. De uitbetalingen worden gedaan door je zorgkas.

Beslissing

Je ontvangt een attest van de VSB. Let wel dat dit attest een beperkte geldigheidsdatum kan hebben. Je krijgt vervolgens ook de beslissing van de VSB.

Niet eens?

Als je medische situatie intussen veranderd is, kan je onder bepaalde voorwaarden en binnen de 3 maanden na de medische beslissing een heropening van het dossier aanvragen. Breng de VSB hiervan op de hoogte.

Indien de medische situatie niet veranderd is of de arts van de FOD heeft niet met alle elementen rekening gehouden bij zijn beslissing, en je bent het niet eens met de beslissing van de VSB, kan je je steeds informeren bij KVG om in beroep te gaan tegen deze beslissing. Onze consulenten van het sociaal dienstbetoon schetsen jou het volledige verloop van een beroepsprocedure en begeleiden je door het hele proces.

Ben je lid van KVG?

Dan doe je gratis beroep op advies.  Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou de medische formulieren overloopt zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Onze brochure “Kan ik u helpen, dokter?” geeft je heel wat nuttige tips en uitleg in heldere taal om het gesprek met de arts voor te bereiden. Leden betalen slechts 10 euro in plaats van 15 euro.

Daarnaast krijg je als KVG-lid rechtshulp tegen een voordeeltarief als je tegen een beslissing over je tegemoetkoming in beroep wil gaan. Hiervoor neem je contact op met een medewerker op één van de regio-secretariaten van KVG. Houd rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid!

Theme by Anders Norén