Een nieuw ‘ondersteuningsmodel’ voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Al van bij de invoering van het Mdecreet, en dit decreet dateert van 12 maart 2014, staat de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die naar een gewone school gaan ter discussie. De GON- en ION-ondersteuning waarop sommige leerlingen met een handicap, meestal tijdelijk, kunnen rekenen beantwoordt niet langer aan de noden. Er vielen ook te veel leerlingen uit de boot. Dus werd er nagedacht en overlegd met ‘dé sector’ over hoe leerlingen met een handicap, in deze context ‘leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte’, in het gewone onderwijs het best kunnen ondersteund worden. De onderwijskoepels, de vakbonden, het CLB (Centra Voor LeerlingenBegeleiding) en, sporadisch, ook de ouder- en belangengroepen (waaronder Gezin en Handicap) mogen hierover hun zeg doen.

Bij de start van het schooljaar 2015-2016, toen het M-decreet effectief in voege ging, was het nog te vroeg om op vlak van ondersteuning grote veranderingen te verwachten. Ook het schooljaar 2016-2017 werd niet gehaald. Nog een derde ‘overgangsjaar’? Dat kon men zich niet permitteren, hoorde je in alle ‘wandelgangen’. Wij zitten dus op hete kolen, want het schooljaar 2017-2018 komt akelig dichtbij. Ondertussen zijn er al wat nota’s over een nieuw ‘ondersteuningsmodel’, maar nog meer kritische reacties op die ideeën, de revue gepasseerd.

De knoop doorhakken

Wij hadden een interview over het nieuwe ondersteuningsmodel gepland met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voor Handiscoop van maart-april. Maar toen was er nog te veel discussie. Wij maakten een afspraak voor Handiscoop van mei-juni. Half april, toen dit blad moest afgewerkt worden, was de tijd nog niet rijp genoeg om hierover al een interview te geven. Het zal dus voor het vakantienummer van Handiscoop zijn.

Wij steken niet onder stoelen of banken dat wij teleurgesteld zijn omdat het allemaal zo lang duurt vooraleer er duidelijkheid komt. Leerlingen, hun ouders, maar ook directies, leerkrachten en de huidige GON- en ION-begeleiders leven in grote onzekerheid over mogelijke ondersteuning in het komende schooljaar. Het M-decreet werd drie jaar geleden gestemd en men blijft maar discussiëren. Toegegeven … het gebrek aan middelen die voor de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen ingezet worden vergemakkelijkt deze discussie niet. Maar als je dit proces wat volgt, al is het van op de zijlijn, kun je je niet van de indruk ontdoen dat er, hopelijk onbewust, vertragingsmanoeuvers worden gevoerd. Zolang je blijft babbelen, moeten er geen knopen doorgehakt worden. De minister van onderwijs weet ook wel dat er in het onderwijs niks lukt als er geen draagvlak voor is. Maar in dit debat hebben al de betrokken partijen andere belangen, waardoor het ontzettend moeilijk is om een gemeenschappelijke deler te vinden. Toch leven we op hoop…

Eerste stap wordt in september gezet!

Bij de start van de paasvakantie kondigde minister Crevits aan dat de Vlaamse regering besliste om een extra budget van 15,2 miljoen euro (op schooljaarbasis) uit te trekken. Dit budget is bestemd voor de ondersteuning van kleuters met een verstandelijke handicap en leerlingen met een gedragsstoornis. Dit is een positief signaal. Daarnaast blijven de middelen die, sinds de invoering van het M-decreet, voor de ondersteuning van leerlingen met een specifieke  onderwijsbehoefte beschikbaar waren, gehandhaafd (Waaronder de middelen voor GON en ION). Deze middelen stijgen navenant het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs daalt.

Tegelijkertijd met de extra middelen lag er begin april ook een plan op de regeringstafel om bij de start van het schooljaar 2017-2018 toch een eerste, maar belangrijke stap te zetten… Scholen, zowel de scholen voor buitengewoon als gewoon onderwijs, zijn momenteel heel hard aan het werk om op basis van de bestaande samenwerkingen (GON, ION, …) regionale ‘ondersteuningsnetwerken’ te vormen. Het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten, maar ook andere partners die de expertise kunnen vergroten, worden hierbij betrokken. Eind van dit schooljaar moeten deze netwerken gevormd worden zodat ze in september kunnen ingezet worden om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en de leerkrachten te ondersteunen. Leerlingen die op de ondersteuning van zo’n netwerk willen rekenen, zullen nog wel een geschikt attest van het CLB moeten voorleggen. In onze volgende Handiscoop vertellen we hier alles over.

Wij lijken wel een haperende grammofoonplaat, maar blijven herhalen … Het enige belang dat wij in deze te verdedigen hebben is dat van de leerling met een handicap en zijn ouders. „Wat heeft dit kind nodig om te ontwikkelen, om te leren?” is dan de enige vraag die een antwoord moet krijgen. Wat nu voorligt is een eerste stap, maar wij hopen dat het hier niet bij blijft en dat we in het schooljaar 2018-2019 echt op dreef geraken met de gepaste, deskundige, laagdrempelige, … ondersteuning voor elke leerling die dit nodig heeft. Ook al heeft dit kind, deze jongere (nog) geen label.