Het jaarverslag 2015 van Unia dat enkele weken geleden in de bus viel, stelt het zwart op wit: na racisme (38% van de dossiers) was handicap (22% van de dossiers) in 2015 de meest voorkomende reden tot discriminatie. 

Unia is de nieuwe naam voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Naast het adviseren en begeleiden van mensen die gediscrimineerd worden, volgt Unia o.a. ook de toepassing van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap op. Unia streeft zoveel mogelijk naar een oplossing op basis van dialoog. Deze benadering geeft het meest kans op een snelle, duurzame, vaak ook structurele oplossing. Wanneer onderhandelen niet werkt, wordt een gerechtelijke procedure gestart.

Meer dan 1 op 5 dossiers die Unia in 2015 opende tegen discriminatie had dus betrekking op handicap. De meeste klachten kwamen uit de provincie Antwerpen, de minste uit Limburg. De domeinen waarvoor mensen met een handicap vooral een beroep op Unia deden, zijn:

  • Het gebruik van goederen en diensten, vooral het openbaar vervoer.
  • Onderwijs.
  • Tewerkstelling.
  • Sociale bescherming, vooral het gebrek aan de ondersteuning van een tolk voor dove mensen.

Niks nieuws onder de zon!

Of wij nu dit jaarverslag lezen of dat van 2014 of 2013 … De discriminatiegronden voor mensen met een handicap blijven hardnekkig bestaan. Neem nu tewerkstelling! Ook al is het heel erg moeilijk om als individuele sollicitant hard te maken dat de handicap de reden is voor het niet krijgen van een job … de tewerkstellingscijfers spreken voor zich. Maar wat wil je, als zelfs de overheid niet het goede voorbeeld geeft !? De streefcijfers voor de tewerkstelling van mensen met een handicap (2.5%) voor de federale overheid, de Vlaamse overheid en de lokale besturen worden lang niet gehaald. Zo daalde bij de federale overheid voor het tweede jaar op rij de tewerkstelling van mensen met een handicap tot 1,32 %.

Op vlak van onderwijs moeten wij vaststellen dat, ondanks het M-decreet, nog te veel kinderen en jongeren, noodgedwongen omdat de redelijke aanpassingen ontbreken, geen andere keuze hebben dan buitengewoon onderwijs.

En dan de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer. Pure schande is het! Mobiliteit opent voor mensen met een handicap de weg naar de samenleving. Maar stations, treinen, bussen, trams, … blijven ontoegankelijk. Mensen met een handicap moeten, op een paar stations na, nog altijd 24 uur vooraf reserveren voor ze op een trein of bus mogen. Hemeltergend is dat onze beleidsverantwoordelijken er al jaren mee wegkomen door nog maar eens een (geldverslindend) onderzoek te voeren. Ja, ze zijn met het thema bezig. Wel hoofdzakelijk vanachter een computer in een of andere organisatie die er weer in geslaagd is om onderzoeksmiddelen binnen te halen. Op het terrein beweegt er amper iets. Buitenlands voorbeelden maken nochtans duidelijk dat een toegankelijk openbaar vervoer best mogelijk is.

Werk aan de winkel!

De klachten die bij Unia terechtkomen zijn maar een topje van de ijsberg. De meeste mensen met een handicap hebben de moed niet om stappen te ondernemen wanneer ze met discriminatie geconfronteerd worden of zijn het vechten beu.

Toegankelijkheid, gelijke kansen, … zijn een recht. Maar op dit moment lijkt dit alles eerder gezien te worden als blijken van goede wil, of als een privilege. Ondanks het VN-verdrag voor gelijke kansen van mensen met een handicap ontbreekt in ons land, in Vlaanderen een duidelijk kader. Een kader met scherp te halen doelstellingen voor verschillende domeinen van ons maatschappelijk leven, een duidelijke timing en sancties wanneer doelstellingen niet gehaald worden. En ja, waarom ook geen praktijktesten toelaten om discriminatie duidelijk in kaart te brengen?

Wij hopen dat het ‘horizontaal gelijke kansenbeleidsplan 2016 – 2019’ dat de Vlaamse regering pas goedkeurde tot de nodige acties zal leiden. Want gelijke kansen van mensen met een handicap is momenteel blijkbaar geen prioriteit voor onze ministers. KVG pleit ervoor dat dit thema hoog op de agenda van élke beleidsverantwoordelijke komt te staan en veel kordater dan nu het geval is aangepakt wordt!

KVG is meldpunt discriminatie

KVG-Vorming is door Unia erkend als meldpunt voor discriminatie. Je kunt dus bij ons terecht als je gediscrimineerd wordt omwille van je handicap. In overleg met jou wordt beslist op welke manier er iets kan gedaan worden om de discriminatie te stoppen.

Meer informatie vind je op onze pagina Meldpunt discriminatie.