Tot 1 september 2014 kon aan personen die vanaf hun geboorte, of vanaf zeer jonge leeftijd, een ernstige verstandelijke handicap hebben het statuut van ‘verlengd minderjarige’ toegekend worden. Hun ouders bleven dan het ouderlijk gezag over hen uitoefenen. Als de langstlevende ouder wegviel werd er een voogd aangesteld.

Sinds de nieuwe wet bewindvoering op 1 september 2014 in werking trad, beslist de vrederechter voor alle personen waarvoor een beschermingsmaatregel aangevraagd wordt over een bewindvoering ‘op maat’. De statuten ‘verlengde minderjarigheid’  en ‘voorlopige bewindvoering’ worden niet meer toegekend. Voor wie een van deze statuten al eerder had, werd een overgangsperiode van vijf jaar voorzien. Dit betekent dus dat op 1 september 2019 alle bestaande statuten verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering automatisch overgaan naar ‘bewindvoering’. ‘Inkantelen’ noemen ze dat. Alle rechten en plichten van de nieuwe wet zijn dan van toepassing. Voor mensen die al langer bewindvoerder waren van een persoon onder ‘voorlopig bewind’ verandert er niet zo veel. Voor ouders die het ouderlijk gezag voor hun verlengd minderjarig kind bleven uitoefenen, kan er echter wel een en ander veranderen.

Dilemma?

Sommige mensen die al langer een beschermingsstatuut  hadden, werden door hun vrederechter al uitgenodigd om de ‘inkanteling’ te regelen. Maar lang nog niet iedereen. De meest gestelde vraag op dit moment bij Gezin en Handicap is dan ook: ‘Moeten wij zelf het initiatief nemen om de verlengde minderjarigheid van ons kind om te laten zetten naar de bewindvoering?’ Als we ons hierover informeren bij enkele vrederechters zegt de ene: ‘neen’ en een andere: ‘ja’.

Voor een correct antwoord contacteerden wij onze heel gewaardeerde hulplijn bij het kabinet van minister van justitie Koen Geens. Zijn reactie:

‘Volgens de wet hoeven ouders niets te ondernemen, laat dat alvast duidelijk zijn. Als de ouders en de vrederechter niets ondernemen, dan is het statuut van het bewind (nieuwe wet) automatisch van toepassing vanaf 1 september 2019. Dit houdt in:

– Ouders worden bewindvoerders;

– De verlengd minderjarige wordt beschermde persoon die onbekwaam is wat zijn persoon betreft en voor alle handelingen die verband houden met zijn goederen. Het vertegenwoordigingsregime is van toepassing;

– Het is aan de vrederechter om het tijdstip, de omstandigheden en de wijze  waarop ouders verslag uitbrengen te bepalen. Normaal is dit binnen één maand na de neerlegging van het aanvangsverslag. Nu is het niet duidelijk of ouders in dit geval een aanvangsverslag moeten opmaken, aangezien de vrederechter geen rechterlijke beschermingsmaatregel heeft bevolen. Het is de wet die het oplegt. Dit kan dus aanleiding geven tot ongerustheid en onduidelijkheden. Sommige vrederechters zullen wellicht aannemen dat de ouders dan maar zelf het initiatief moeten nemen om een aanvangsverslag binnen te brengen (tegen 1 oktober 2019), andere vrederechters zullen er dan weer van uitgaan dat de gewone verslaggevingsverplichtingen van toepassing zijn.

Persoonlijk ben ik eerder voorstander van een goed begeleide omzetting naar de bewindvoering. Ouders kunnen dan kennis maken met de vrederechter en er kunnen dan duidelijke afspraken gemaakt worden over eventuele verslaggeving. Ook kan de handelingsbekwaamheid op maat wordt geëvalueerd. Dit kan de ongerustheid bij ouders het beste wegnemen. Afhankelijk van de situatie kan veel blijven zoals het onder de verlengde minderjarigheid was, behoudens dan de aandacht van ouders voor de autonomie van hun kind. Ouders zullen wel moeten leren dat hun vermogen afgescheiden is van het vermogen van hun kind en dat zij diens vermogen niet zonder meer kunnen aanwenden voor eender welke doeleinden (bijv. renovatie van de eigen woning). Dit is nu eigenlijk ook al zo is, maar dit wordt nooit gecontroleerd.’

Nog een jaar te gaan!

Wij begrijpen dat veel ouders ongerust zijn over deze inkanteling. Maar je hebt nog een  jaar de tijd. Indien je op dit moment zelf niets wilt veranderen aan het beschermingsstatuut van je kind, wacht dan nog even af. Informeer je eerst. Want na de inkanteling zal de vrederechter op de bewindvoering toezien. De ene vrederechter zal aan ouders-bewindvoerders weinig vragen op vlak van verslaggeving. Een andere vraagt wel een uitgebreid verslag, o.a. over het beheer van de gelden en goederen. We begrijpen dit, want als bewindvoerder handel je nu eenmaal met de gelden van iemand anders. Maar als het eventuele mooie bedrag op de rekening van je kind vooral te danken is aan wat jij voor hem/haar spaarde, begrijpen wij ook dat het moeilijk is om hiervoor verantwoording af te leggen. Wij hopen dan ook dat ouders begripvolle vrederechters mogen ontmoeten die gebruik maken van de mogelijkheid die de wetgever hen biedt om af te wijken van de verslaggevingsregels.

Dit najaar organiseert Gezin in Handicap in elke provincie een infomoment of workshop rond bewindvoering. Info vind je op www.gezinenhandicap.be, 03 216 29 90.